גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות
כניסת לקוחות
ביקורת פנים

ביקורת פנים

מהי ביקורת פנימית ?

ביקורת פנימית היא פעילות המתבצעת על ידי מבקר פנימי בארגון ציבורי. פעילות זו נועדה להפנות את תשומת לב ההנהלה לסיכונים בתפקוד הארגון ולצורך בשיפור הבקרות הניהוליות כדי לצמצם את הסיכונים הללו. ניתוח הסיכונים והצעת הבקרות הניהוליות המתאימות נועדו להבטיח קידום מועיל, יעיל ומוסרי של יעדי הארגון, ולשמור על כספו ורכושו.

הבקרות הניהוליות כוללות, בין השאר, אמצעים כמו יצירת תרבות ארגונית מתאימה, קביעת מדיניות, חלוקת אחריות וסמכויות, יצירת איזונים ובלמים, כתיבת הוראות ונהלים ועדכונם, בניית תהליכים ממוחשבים שבהן מובנות בקרות מתאימות ועוד.

מי צריך מבקר פנים?

בישראל מעוגנת פונקציית הביקורת הפנימית בגופים ציבוריים בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992. בגופים פיננסיים (בנק, חברת ביטוח), בחברות ציבוריות ובגופים נוספים נדרש מינוי מבקר פנימי מכוח החוקים המסדירים את פעולתם ( כגון עיריות, חברות עירוניות, חברות ממשלתיות ועוד).

מהי הכשרת המבקר הפנימי?

חוק הביקורת הפנימית מחייב שלמבקר פנימי יהיה תואר ראשון, או הסמכה כרואה חשבון, או כעורך דין.

מהי פעילות המבקר הפנימי?

פעילות המבקר הפנימי מתחלקת למספר שלבים עיקריים:

קביעת תוכנית הביקורת

לצורך קביעת נושאי הביקורת, המרכיבים את תוכנית הביקורת, עושה המבקר הערכת סיכונים, שבה נלקחים בחשבון הן היעדים והמשימות לטווח קצר והארוך של הארגון, והן המגמות החיוביות והשליליות בסביבת הארגון. על בסיס ניתוח היעדים והסביבה, מעריך המבקר מהם הנושאים שבהם שינויים ושיפורים בבקרות הניהוליות עשויים לתרום לצמצום הסיכונים ולקידום אפקטיבי, יעיל ומוסרי של יעדי הארגון.

עריכת סקר מוקדם בכל נושא ביקורת

עריכת ביקורת מתחילה בסקר מוקדם, שבו אוסף המבקר נתונים על התהליכים המבוקרים, מראיין עובדים ומנהלים המשתתפים בתהליכים המבוקרים ועורך בדיקות. בנוסף ללימוד הנושא המבוקר עורך המבקר בשלב הסקר המוקדם, גם מחקר שנועד להעריך את הסיכונים בתחום המבוקר ועל הדרכים לצמצומם. מחקר זה מבוסס בעיקר על לימוד דו"חות ביקורת קודמים שלו ושל אחרים, שבהם מפורט הניסיון הקודם שלו ושל מבקרים אחרים בנושאים דומים, שניתן להתייחס אליהם כאל תקדימים מתאימים. מחקר זה מתבסס גם על לימוד דרכי הארגון והתהליכים בארגונים אחרים, ועל שיטות עבודה ובקרות ניהוליות מוכרות .

עריכת עבודת השטח

על בסיס הסקר המוקדם יכול המבקר להעריך את תועלת הביקורת בנושא שנבחר, ואם כן - כיצד לתחם אותו טוב יותר לפני הכניסה "לעבודת השטח". תיחום הביקורת לפני עבודת השטח כולל, כאמור, ניסוח השערות לגבי הסיכונים הצפויים בנושא המבוקר והביטוי שיקבלו הסיכונים הללו בשטח.

המבקר מחפש במהלך עבודת השטח רמזים לדברים שקיימים ושלהערכתו רצוי שלא יתקיימו, דהיינו נתונים ואירועים שנראים לו כאנומליות, כחריגות וכסטיות ממצב עניינים רצוי. נתונים ואירועים שקיומם מרמז על סיכונים. באותה מידה מחפש המבקר במהלך עבודת השטח רמזים לדברים שלא קיימים ושלהערכתו העובדה שאירועים כאלו לא מתקיימים, ושנתונים כאלו לא נאספים היא שלילית ומצביעה על סיכונים אפשריים לארגון.

אנומליות, סטיות וחריגות אלו משמשות את המבקר כדי לערוך את הממצאים המתייחסים הן למה שקדם לחריגות אלו והביא אותן, והן למה שצפוי בעקבותיהן. המבקר הפנימי מציע בממצאים הסברים המתייחסים לעבר ומציינים מה להערכתו, הם הגורמים שגרמו או אִפשרו היווצרות חריגים אלו. המבקר הפנימי כולל בממצאים גם תחזיות לגבי העתיד כאשר הוא מפרט את היקף וחומרת הסיכונים לקידום מועיל, יעיל ואתי של יעדי הארגון שסטיות ולקונות אלו מצביעים עליהם.

כתיבת טיוטת דו"ח הביקורת וקבלת תגובת המבוקרים לטיוטה

הממצאים הללו מובאים בטיוטת דו"ח הביקורת, והמבוקרים יכולים להתייחס הן לעצם קיום החריגות שהמבקר זיהה, הן לנכונות הסיבות שהמבקר מציע להיווצרותם והן לדעתם על קיום הסיכונים וחומרתם, לגוף המבוקר, שהמבקר גזר מהחריגות והסטיות שאותן זיהה.

כתיבת הדו"ח הסופי, הכולל המלצות ביחס לשינויים נדרשים בבקרות הניהוליות

על בסיס בחינה כפולה זו של הדינמיקה בגוף המבוקר ובסביבתו שיצרה או אפשרה את החריגים הללו מחד, ועל בסיס ניתוח חומרת הסיכונים לקידום יעדי הארגון שקיום דינמיקה זו מצביעה עליהם וכמובן על בסיס תגובת המבוקרים, מנסח המבקר בדו"ח הסופי המלצות על בקרות ניהוליות העשויות לצמצם סיכונים אלו.

מעקב אחר ביצוע ההמלצות על ידי הגוף המבוקר

מבקר הפנים העוסק בתחום המבוקר , נדרש לידע בתחומים השונים: כלכלה, סטטיסטיקה,משפטים, מערכות מידע ועוד. המבקר יכול לפעול כשכיר בארגון המבוקר או כנותן שירות.

שירותי ביקורת פנים

החוק מחייב מינוי מבקר, אולם לא נקבעו כללים לשעות עבודה ומספר המבקרים, לכן לא פעם הארגון מעדיף לצמצם את עבודת המבקר. שעות העבודה, מספר המבקרים והיקף הביקורת נשלטים על ידי הארגון ומקשים לא אחת על ביקורת נאותה. סעיף 45א(2) לחוק מבקר המדינה 1958 מעניק הגנה למבקר פנימי.

משרדנו מספק שירותי ביקורת פנים לכל אותם ארגונים  שאינם מעוניינים להעסיק מבקר פנים בתוך הארגון אלא לקבל שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ. ארגונים המוגבלים בתקציב שעות עבודה, ממוקדים בנושאי הביקורת פנימית ומקיימים את דרישות החוק.